Ingredients: White Ginseng root (bai ren shen), Salvia root (dan shen), Scrophularia root (xuan shen), Poria sclerotium (fu ling), Schisandra fruit (wu wei zi), Polygala root (yuan zhi), Platycodon root (jie geng), Rehmannia root (raw) (sheng di huang), Tang Kuei root (dang gui), Asparagus root (tian dong), Ophiopogon tuber (mai men dong), 
Biota seed (bai zi ren), Zizyphus seed (suan zao ren)

Health Concerns Emperor's Ginseng Zizyphus 60 Tablets 20 Servings

$27.99Price
  • Internal: 3 tablets TID, between meals
    60 tablets, 650mg, 6 day supply