Ingredients: Kirin Ginseng root (ren shen), Cistanche salsa herb (rou cong rong), Rehmannia (cooked) root (shu di huang), Tang Kuei root (dang gui), Ligustrum fruit (nu zhen zi), Rubus fruit (fu pen zi), Deer antler gelatinum (lu jiao jiao), Morinda root (ba ji tian), Cynamorium plant (suo yang), Fu shen sclerotium (fu shen), 
Ligusticum root (chuan xiong), Eucommia bark (du zhong), Epimedium leaf (yin yang huo), Evodia fruit (wu zhu yu), Cinnamon bark (rou gui), Zanthoxylum fruit (chuan jiao)

Health Concerns Maternal Herbal 90 Tablets 45 Servings

$27.99Price
  • Internal: 2 to 3 tablets TID, between meals
    90 tablets, 750 mg., 15 day supply


    Contraindications: Individuals with yin deficiency Heat pattern should not take this formula