Ingredients: Red Peony root (chi shao), Tang Kuei root (dang gui), Ligusticum root (chuan xiong), Rehmannia (cooked) root (shu di huang), Persica kernel (tao ren), White Atractylodes rhizome (bai zhu), Poria sclerotium (fu ling), Citrus peel (chen pi), Siler root (fang feng), Vitex fruit (man jing zi), Gentiana root (qin jiao), Achyranthes root (niu xi), Chiang-huo rhizome (qiang huo), Clematis root (wei ling xian), Angelica root (bai zhi), Licorice root (gan cao)

 

Pinyin Reference: Shu Jing Huo Xue Tang

Health Concerns Mobility 2 Tablets

$27.99Price
  • Internal: 2 to 4 tablets TID, between meals
    90 tablets, 650mg, 15 day supply
    270 tablets, 650mg, 45 day supply