Ingredients: Patrinia herb (bai jiang cao), Sargentodoxa stem (da xue teng), Cyathula root (chuan niu xi), Melia fruit (chuan lian zi), Moutan root bark (mu dan pi), Red Peony root (chi shao), Poria sclerotium (fu ling), Fennel fruit (xiao hui xiang), Citrus seed (ju he), Red Atractylodes rhizome (cang zhu), White Atractylodes rhizome (bai zhu), Phellodendron cortex (huang bai), Cimicifuga rhizome (sheng ma)

Health Concerns Unlocking Formula 90 Tablets 30 Servings

$27.99Price
  • Internal: 3 tablets TID
    90 tablets, 750 mg, 10 day supply