Ingredients: Kirin Ginseng root (ren shen), Epimedium leaf (yin yang huo), Cistanche salsa herb (rou cong rong), Morinda root (ba ji tian), Astragalus root (huang qi), Deer antler sediment (lu jiao shuang), Dipsacus root (xu duan), Tang Kuei root (dang gui), Psoralea fruit (bu gu zhi), Eucommia bark (du zhong), Cynamorium plant (suo yang), Rehmannia (cooked) root (shu di huang), Cardamon fruit (sha ren), Gelatinum (e jiao), Cinnamon bark (rou gui)

Health Concerns Virility Caps 90 Capsules 45 Servings

SKU: 810034441263
$27.99Price
  • Internal: 2 to 3 capsules TID, between meals
    90 vegetarian capsules, 750 mg., 15 day supply


    Contraindications: Individuals with yin deficiency heat pattern should not take this formula