Ingredients: Bupleurum root (chai hu), Tang Kuei root (dang gui), White Peony root (bai shao), Salvia root (dan shen), Poria sclerotium (fu ling), White Atractylodes rhizome (bai zhu), Cyperus rhizome (xiang fu), Citrus peel (chen pi), Moutan root bark (mu dan pi), Gardenia fruit (zhi zi), Ginger rhizome (gan jiang), Licorice root (gan cao)

Health Concerns Woman's Balance 90 Capsules 30 Servings

SKU: 810034441270
$27.99Price
  • Internal: 2 to 3 tablets TID, between meals
    90 tablets, 650mg, 15 day supply